سرور ابری پلن 3

$9.00 USD
Monthly

حافظه رم 1 گیگابایت
پردازنده 1 هسته
فضای هارد 30 گیگابایت
پهنای باند 1536 گیگابایت

سرور ابری پلن 4

$13.50 USD
Monthly

حافظه رم 2 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
فضای هارد 40 گیگابایت
پهنای باند 2048 گیگابایت

سرور ابری پلن 5

$17.00 USD
Monthly

حافظه رم 4 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
فضای هارد 20 گیگابایت
پهنای باند 2560 گیگابایت

سرور ابری پلن 6

$17.00 USD
Monthly

حافظه رم 2 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
فضای هارد 20 گیگابایت
پهنای باند 2560 گیگابایت

سرور ابری پلن 7

$17.00 USD
Monthly

حافظه رم 2 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
فضای هارد 80 گیگابایت
پهنای باند 2560 گیگابایت

سرور ابری پلن 8

$22.00 USD
Monthly

حافظه رم 3 گیگابایت
پردازنده 3 هسته
فضای هارد 60 گیگابایت
پهنای باند 3072 گیگابایت

سرور ابری پلن 9

$32.00 USD
Monthly

حافظه رم 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
فضای هارد 80 گیگابایت
پهنای باند 4096 گیگابایت

سرور ابری پلن 10

$58.00 USD
Monthly

حافظه رم 8 گیگابایت
پردازنده 6 هسته
فضای هارد 120 گیگابایت
پهنای باند 5120 گیگابایت

سرور ابری پلن 11

$105.00 USD
Monthly

حافظه رم 16 گیگابایت
پردازنده 8 هسته
فضای هارد 320 گیگابایت
پهنای باند 6144 گیگابایت

سرور ابری 12

$210.00 USD
Monthly

حافظه رم 32 گیگابایت
پردازنده 12 هسته
فضای هارد 640 گیگابایت
پهنای باند 8192 گیگابایت